„Развитие на управленския капацитет и растеж в “ЕВРО-ТРЕЙД М” ООД“

Management capacity development and growth

„Развитие на управленския капацитет и растеж в “ЕВРО-ТРЕЙД М” ООД“

-Обща стойност на проекта 293 462.78 лв.,

– Безвъзмездната финансова помощ  205 423.95 лв.

– Национално съфинансиране 30 813.59лв.

– Европейско финансиране  174 610.36лв.

Имаме удоволствието да обявим, че на 06.03.2017 г. фирмата получи договор BG16RFOP002-2.002-0346-C01 за изпълнение на проект – „Развитие на управленския капацитет и растеж в “ЕВРО-ТРЕЙД М” ООД“.

Начална дата: 06.03.2017г. Крайна дата: 06.09.2018г.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Планът за реализация на настоящия проект включва:

  1. Дейност по въвеждане и сертифициране на система за управление в съответствие с изискванията на международен стандарт HACCP;
  2. Дейност по въвеждане и сертифициране на система за управление в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 14001:2015;
  3. Дейност по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите;
  4. Дейност за извършване на реинженеринг на процесите;
  5. Дейност за инвестиция в ново оборудване допринасящо за постигане на съответствие със заложените в проекта стандарти както и допринасящо за реорганизация на бизнес процесите като резултат от дейност по реинженеринг на процесите в предприятията;

Посредством фокусираната по процедурата подкрепа ще се подобрят моделите на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, управленския капацитет и растеж. Очакваните резултати ще допринесат за повишаване на експортния потенциал и конкурентоспособност на фирмата на националния и на европейския и световен пазар.

Единен информационен портал: http://www.eufunds.bg/