Процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване на технологично оборудване: Машина за рязане на бобини 1 бр.

Във връзка с изпълнетието на Договор № BG16RFOP002-2.002-0346-C01 по ОПИК имаме удоволствието да обявим Процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване на технологично оборудване: Машина за рязане на бобини 1 бр.

Крайна дата за подаване на оферти чрез ИСУН2020 е 12.07.2017 г.

Публична покана